Breaking News

ቅዳሜ መቀሌ የድጋፍ ሰልፍ ታካሄዳለች

የድጋፍ ሰልፉ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል የተጀመረውን የሰላም ጥረት ለመደገፍ ያለመ ነዉ፡፡
በከተማዋ በጎፍቃደኛ ወጣቶች የተጠራዉ የድጋፍ ሰልፍ ከከተማው መስተዳድርም ፈቃድ ማግኘቱን ሰምተናል፡፡

leave a reply